ارتباط

ما در PoolText، همواره از دریافت بازخورد و پاسخ به سوالات شما خوشحال می شویم.

برای برقراری ارتباط با ما می توانید فرم زیر را تکمیل کنید و یا به آدرس ایمیل contact@pooltext.com ایمیل ارسال کنید.

دفتر بوستون

One Boston Place, Suite 2605
Boston, MA 02108
USA
+1 857 302 3344

دفتر استانبول

Baskule Plaza, 13/56
34214 Mahmutbey/Istanbul
Turkey

فرم ارتباط