ارتباط

ما در PoolText، همواره از دریافت بازخورد و پاسخ به سوالات شما خوشحال می شویم.

برای برقراری ارتباط با ما می توانید فرم زیر را تکمیل کنید و یا به آدرس ایمیل contact@pooltext.com ایمیل ارسال کنید.

PoolText Inc.

One Broadway, 14th Floor, Kendall Square
Cambridge, MA 02142
United States
+1 857 302 3344

فرم ارتباط